Sijoittajat

Yleiset periaatteet
FIT Biotech Oy noudattaa hallintonsa järjestämisessä hyvää hallintotapaa, Suomen lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia, sekä FIT Biotechin yhtiöjärjestystä.

FIT Biotechin hallitus on määrittänyt yhtiössä noudatettavan hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet jäljempänä kuvatulla tavalla. FIT Biotech Oy:n hallinnointi perustuu rehellisyyteen, vastuuntuntoon, tasapuolisuuteen ja avoimuuteen.

FIT Biotech noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin, sekä First North Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä.

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti FIT Biotechin hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan johtamisessa. FIT Biotech ei ole velvollinen noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, mutta sen hallinnointikäytännöt heijastavat kuitenkin koodia yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen soveltuvalla tavalla.